मानव अधिकारकाे रक्षा गर्नु सबैकाे दायित्व हाे

http://tonywatkins.co.uk/bible/page/9/