कार् यसम्पन्न नहुँदा सडक हस्तान्तरण नगर्न अन्तरिम आदेश