कोभिड–१९ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारमा आयोग समस्या