बेपत्ता परिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग