महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी जिल्ला निर्देशक समितिको बैठक