मानव अधिकारको संबद्र्धनमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवारी बन्नुपर्छः सरोकारवाला