मानव अधिकार समूहद्वारा गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र