कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को महामारीमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था एक अध्ययन