गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विष्लेषणः वैशाख २०७८