प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्था विष्लेषणः वैशाख २०७८