मानव अधिकार रक्षकका लागि श्रोतपुस्तिका तथा तालिम निर्देशिका, २०७७