मानव अधिकार स्थिति सूचक, कोशी प्रदेश, जुलाई–सेप्टेम्बर २०२३