Fact Finding Report on Witchcraft Incident of Kailali

Kailali witchcraft Incident    

Published : Mar-21,2018

वि. सं. २०६४ सालमा बिभिन्न क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धि घटना हरुको संग्रह

Published : Mar-01,2015