रुपन्देहीको मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्रको जग्गा विषयमा भएको गोली काण्डका सम्बन्धमा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन

Published : Nov-18,2021

मानव अधिकार अवस्थाको मासिक विश्लेषण

Published : Aug-26,2021

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), SHADOW REPORT

Published : Aug-05,2021

Factfinding Report Banke_Bardiya_Lumbini Province_20210624

Published : Jun-24,2021

UPR Detail _Recommendations

Published : Jun-16,2021

UPR_ Accpeted and Noted Recommendation, 2021

Published : Jun-16,2021

महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका हिंसासम्बन्धी घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन

Published : Mar-07,2021

महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका हिंसासम्बन्धी घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन

Published : Dec-11,2020

INSEC Annual Report 2019

Published : Nov-27,2020

कोरोना सर्ने भन्दै व्यवसायिको तरकारी नष्ट गरिएको घटनाको सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन

Published : Nov-12,2020